• اول ایران، خرید عمده و تک سیمکارت های اعتباری و دائمی
۰۹۱۵۰۰۳۶۳۰۰ - ۰۵۱۳۶۳۰۰۰۰۰
 

سیمکارت و کارت فعالسازی در اول ایران

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال
۴۰,۰۰۰ ریال
۲۸,۰۰۰ ریال
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۹,۰۰۰ ریال
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۹,۰۰۰ ریال
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۹,۰۰۰ ریال