• اول ایران، خرید عمده و تک سیمکارت های اعتباری و دائمی
۰۹۱۵۰۰۳۶۳۰۰ - ۰۵۱۳۶۳۰۰۰۰۰
 

سیمکارت و کارت فعالسازی در اول ایران

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵,۰۰۰ ریال
۴۰,۰۰۰ ریال
۳۹,۰۰۰ ریال
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۹,۰۰۰ ریال
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱۰,۰۰۰ ریال