- 3 خرداد آزاد سازی خرمشهر در اول ایران
 - همراه اول دائمی 100 هزارتومانی در اول ایران
بخت و اقبال