- بروزرسانی سیستم همراه اول در اول ایران
 - اطلاعیه پک 991 همراه اول در اول ایران
بخت و اقبال