-
 - این شماره رند طلایی در اول ایران
 -
بخت و اقبال